"ხელთათმანების გამოყენებისას ფრთხილად იყავით" - ხათუნა ზახაშვილი

image
  • 946
loading...
ხელ­თათ­მა­ნე­ბის უთავ­ბო­ლო ან არას­წორ­მა გა­მო­ყე­ნე­ბამ შე­საძ­ლოა ზი­ა­ნი მო­გი­ტა­ნოთ , - ამის შე­სა­ხებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის გა­დამ­დებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა დეპ­რა­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნელ­მა ხა­თუ­ნა ზა­ხაშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­და.

ხა­თუ­ნა ზა­ხაშ­ვი­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ებს ხელ­თათ­მა­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას სიფრ­თხი­ლის გა­მო­ჩე­ნის­კენ მო­უ­წო­დებს.
"ხელ­თათ­მა­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას ფრთხი­ლად იყა­ვით, არ ჩათ­ვა­ლოთ, რომ რად­გან ხელ­თათ­მა­ნი გი­კე­თი­ათ უსაფრ­თხოდ ხართ. ხელ­თათ­მა­ნი ისე­ვე ის­ვრე­ბა, რო­გორც ჩვე­ნი ხე­ლე­ბი და თუ არ მოხ­და ხელ­თათ­მა­ნის ხში­რი ცვლა, იგი­ვე საფრ­თხე­ებს შე­გიქ­მნით ხელ­თათ­მა­ნი, რა­საც თქვე­ნი­ვე და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი ხე­ლე­ბი.

უმ­ჯო­ბე­სია ხელი ხში­რად და­ი­ბა­ნოთ, ვიდ­რე ხელ­თათ­მა­ნი გა­მო­ი­ყე­ნოთ გა­მოც­ვლის გა­რე­შე, მთე­ლი დღე გე­კე­თოთ ერთი და იგი­ვე და­უ­მუ­შა­ვე­ბე­ლი ხელ­თათ­მა­ნი და ამით გა­ზარ­დოთ თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბის­თის რის­კე­ბი" - გა­ნა­ცხა­და ზა­ხაშ­ვილ­მა.
loading...